Tầm Nhìn Lộ Trình Phát Triển Bền Vững

Tầm nhìn của chúng tôi bao gồm sản xuất hiệu quả và thiết kế sản phẩm sáng tạo. Cùng với các tiêu chuẩn thực hành lâm nghiệp có trách nhiệm, chúng tôi cung cấp các sản phẩm có hàm lượng cacbon thấp để kiến tạo một tương lai ngày càng bền vững.

Tầm Nhìn Lộ Trình Phát Triển Bền Vững

Được khởi động vào năm 2012, Tầm Nhìn Lộ Trình Phát Triển Bền Vững (SRV) 2020 đã trở thành chiến lược phát triển bền vững toàn diện của chúng tôi. Nó đề ra 10 lĩnh vực tác động chính có sự gắn kết với các bên liên quan trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của chúng tôi và chuỗi cung ứng rộng lớn hơn, với các mục tiêu đầy tham vọng cho từng lĩnh vực. Nó cũng đề ra phương thức tiếp cận của chúng tôi nhằm tiếp tục hỗ trợ cho các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG).

17 SDG là lời kêu gọi hành động khẩn thiết cho tất cả các quốc gia – phát triển và đang phát triển – trong quan hệ đối tác toàn cầu. Chúng chỉ rõ rằng việc chấm dứt đói nghèo và các tình trạng thiếu thốn khác phải đi đôi với một vài chiến lược mà có thể cải thiện sức khỏe và giáo dục, giảm tình trạng bất bình đẳng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – tất cả cũng đồng thời giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và góp phần bảo tồn rừng cũng như đại dương của chúng ta.

Mặc dù chúng tôi đã đạt được phần lớn mục tiêu trong SRV 2020 nhưng với tình hình phát triển gần đây, chúng tôi nhận thấy mình cần mở rộng phạm vi cam kết phát triển bền vững. Với suy nghĩ đó, chúng tôi đã thiết lập SRV 2030 thông qua một quy trình đánh giá chuyên sâu từ nhóm nội bộ của chúng tôi và các nguồn lực bên ngoài. So với SRV 2020, lộ trình phát triển này bao gồm nhiều vấn đề hơn đồng thời phù hợp với các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

 

Tầm nhìn 2030 chú trọng ba lĩnh vực chính liên quan đến ngành nghề của chúng tôi là sản xuất, trồng rừng và nhân lực. Phạm vi cam kết bao gồm cách thức mà sản phẩm của chúng tôi sẽ tạo ra ít hàm lượng cacbon hơn khi nguyên liệu đến từ các đồn điền được quản lý có trách nhiệm cũng như hoạt động đóng góp của chúng tôi vào phúc lợi cộng đồng địa phương. Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) đã được đặt ra cho các vấn đề của Tầm nhìn 2030 và thông qua kế hoạch hành động đó, chúng tôi có thể chứng minh sự đóng góp của mình nhằm đạt được các mục tiêu toàn cầu phù hợp với các thông lệ quốc tế tốt nhất. Tìm hiểu thêm về SRV 2030 của chúng tôi bên dưới hoặc truy cập Tầm Nhìn Lộ Trình Phát Triển Bền Vững để xem hành trình của chúng tôi và tiến trình SRV 2020.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:
https://asiapulppaper.com/sustainability